Domov
SLO I ENG I DE
 

 Predsednik TŠD Kostel
Dr.Stanko Nikolič


 

 

 

 

 

 Ena od prireditev
Kostelska planinska potKozolec

 

Temeljni projekti za leto 2008

V letu 2008 bodo prioritetne naloge TŠD Kostel tiste, ki jih uvrščamo v naslednje skupine: turizem (osnovne in dodatne dejavnosti), kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti s poudarkom na pridelavi biohrane, malo gospodarstvo kot osnovna in dopolnilna dejavnost v povezavi s turizmom, kmetijstvom, zdravstvenim turizmom itd. ter spremljajoče dejavnosti kot: trgovina, gostinstvo, bančništvo, kmečki turizem itd. Med temeljne, vsakoletne naloge iz obširne dejavnosti TŠD Kostel za leto 2007 izpostavljamo naslednje projekte in prireditve, ki jih organizira društvo s temeljnim ciljem oživljanja turistične dejavnosti, večjega obiska in utrjevanja prepoznavnosti pokrajine Kostel v slovenskem prostoru:

 • Nadaljevanje projekta »Moja dežela lepa in gostoljubna« pod sloganom Kostelci pometimo pred svojim pragom - natečaj za najbolj urejeno kostelsko hišo, vikend in poslovni prostor.

 • Nadaljevanje projekta pomladanskega čiščenja in urejanja prostora: čiščenje okolja, gozdov, travnikov, potokov in reke Kolpe, odvoz smeti in odpadkov, sanacija, predvsem varovanje očiščenih divjih odlagališč smeti, nameščanje kontejnerjev in drugih posod za odpadke itd.

 • Projekt za uveljavitev blagovne znamke nekaterih tipičnih kostelskih pijač in jedi, zlasti kostelske rakije-certifikacija, ter vzpostavitev kostelske sadne ceste.

 • Projekt obnove grajskega kompleksa. V to celoto spadajo: ureditev prostora za poroke, nastope folklornih in drugih skupin, prostora za stalno razstavo o kostelski pokrajini z možnostjo prikazovanja poljudnoznanstvenih filmov, video itd., vključno z raziskavo, ureditvijo in vzdrževanjem prostora »pri gavgah« , cerkvi sv. Treh kraljev z okolico.

 • Priprava in popis gradiva o vseh kulturnih in naravnih zanimivostih Kostela z izdajo druge publikacije, kar obiskovalci radi prebirajo.

 • Usposobitev posebnega prostora za prihodnje turistično naselje, ki naj bi se razprostiralo v okolici grajskega kompleksa Kostel - Žaga - Fara - Hrib. Na tem območju je treba določiti prostore za kamp, avtokamp, avtodom, taborjenje, piknike itd.

 • Projekt za izobraževanje in kulturo prebivalcev Kostela: predavanja, razstave, kulturne prireditve itd.

 • Nadaljevanje projekta Teden vseživljenjskega učenja.

 • Sodelovanje pri projektu celostnega razvoja podeželja - korenine slovenske identitete - po poteh naravne in kulturne dediščine.

 • Trajna naloga: spodbujanje prebivalcev za izdelavo spominkov, sodelovanje na ustreznih sejmih, skrb za urejanje turističnih kmetij, gostinskih in trgovskih objektov itd.

 • Trajna naloga: razvoj zdravstvenega turizma, za kar ima pokrajina vse potrebne pogoje, in v tej povezavi razvoj kmečkega turizma.

 • Trajna naloga: skrb za promocijo turizma v Kostelu: izdaja razglednic, vodnika, brošur, knjig, letnih koledarjev prireditev, spominkov, objav v sredstvih javnega obveščanja...

 • Projekt »V Kostelu se vedno nekaj dogaja«: negovanje in organiziranje rekreativnih dejavnosti (pohodništvo, kolesarjenje, teki, spusti po Kolpi itd. z urejanjem in vzdrževanjem pešpoti in drugih poti).

 • Projekt obeleževanja naravnih in kulturnih znamenitosti s tipskimi obeležji: postavljanje informacijskih tabel za turiste (kozolci z rožami, smerokazi, makete, opozorilne in obvestilne table itd.).

 • Organizacija izletov na turistično zanimive prireditve in območja - kraje.

 • Redna skrb za rekreacijo prebivalcev Kostela.

 • Sodelovanje z občino pri urejanju infrastrukture: cest, poti, pločnikov, telefonov, radio,tv in mobitel omrežja, trgovine, gostilne, oskrbe z vodo, kanalizacije itd.

 • Sodelovanje z občino, TZS, drugimi zvezami in društvi v občini, okolici, na državni in mednarodni ravni.


Predsednik TŠD Kostel:
Dr.Stanko Nikolič

 
Foto galerija

Foto galerija
(C) TŠD Kostel
Izdelava strani: Bela Svetloba d.o.o.